Semana do Libro de Compostela 2019
Praza da Quintana, do 7 ao 16 de xuño

O Concello de Santiago de Compostela organiza a terceira Semana do Libro de Compostela coa intención de amosar o potencial editorial e literario da nosa cidade. Unha carpa instalada na Praza da Quintana albergará as propostas dos axentes do sector que así o soliciten. A participación poderá ser compartindo espazo e a tempo parcial para aquelas entidades que así o desexen ou ben por un só día no ‘espazo efémero’.

Quen pode participar

Poden participar as librarías, editoras, asociacións e proxectos ligados ao libro que teñan sede en Galicia. No caso das editoras e librarías terán prioridade as de Santiago de Compostela e a súa comarca.

Como participar

Deberase enviar formulario de solicitude de participación ao correo electrónico proxectoscultura@santiagodecompostela.gal entre o 15 e o 31 de marzo de 2019.

Condicións de participación

A participación é gratuita. As editoras e librarías de Santiago de Compostela poderán realizar venda de libros ao público. As editoras de fóra de Santiago deberán facer a venda a través dunha das librarías de Santiago presentes na SELIC.

Fondos expostos

É obxectivo fundamental da SELIC aportar a maior diversidade posible aos espazos expositivos bibliográficos polo que se solicitará dos participantes a súa definición na ficha de inscrición. No caso de coincidencias solicitarase das editoras e librarías a coordinación para evitar, na medida do posible, as redundancias.

A temática dos fondos expostos será o principal criterio para a selección das entidades participantes xunto coa procedencia.

Editoras

As editoras deberanse limitar a expor os seus propios fondos ou aqueles procedentes de fóra do ámbito galego que garden especial relación coa súa liña editorial.

Librarías

As librarías non especializadas deberán expor como mínimo un 50% de libro galego. As librarías especializadas están exentas do mínimo de libro galego.

Espazos e tempos de participación

As entidades participantes poderán contar cun espazo individual de exposición ou compartido, se así o solicitan, que estará agrupado con outros tres para permitir a coordinación para a atención ao público. A participación poderá ser limitada no tempo a un ou varios días segundo o solicitado. Habilitarase un espazo ‘efémero’ para a presentanción de proxectos dun único día de duración.

Programación e actividades

As entidades e persoas que o desexen poderán propor as actividades que estimen pertinentes e será o Concello de Santiago, previa avaliación do grupo de traballo, quen elabore a axenda final en función da disponibilidade espacial e temporal para a súa celebración.

Horarios

  • Luns a venres: de 17:00 a 21:00 h.
  • Sábados e domingos: de 11:00 a 21:00 h.

07/06/2019

08/06/2019

09/06/2019

10/06/2019

18:00 horas

11/06/2019

12/06/2019

13/06/2019

18:00 horas - 20:00 horas
18:00 horas
20:00 horas

14/06/2019

15/06/2019

16/06/2019

AGPTI

Socias e socios da AGPTI que traducen literatura de xéneros diversos (novela, BD, álbum ilustrado...) e temáticas, abranguendo dende a tradución de clásicos ata as novidades do mercado actual.

Correo electrónico

presidencia@agpti.org

Data

Venres 14 de Xuño de 2019

BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL

A Biblioteca Ánxel Casal é a biblioteca pública da cidade de Santiago de Compostela con amplos fondos sobre a cidade e xéneros diversos de interese xeral. Conta con recursos audiovisuais e dixitais.

CATRO VENTOS EDITORA

Catro Ventos S. Coop. Galega é unha cooperativa galega sen ánimo de lucro fundada en 2016 en Vigo e dedicada á publicación de obras en galego que cubran algún ou varios dos eixes temáticos seguintes: ecoloxía, consumo responsable, economía social, dereitos humanos, e crianza e educación alternativas. 

Aspiramos a demostrar que principios como a equidade, as condicións xustas de traballo, a sustentabilidade económica e ambiental, a cooperación con outras entidades e o compromiso coa contorna (valores intrínsecos ao cooperativismo) son esenciais para transformar o mundo no que vivimos e avanzar cara a unha sociedade máis xusta. De conformidade con estes principios, a produción completa dos nosos libros faise en Galiza. Ademais, cremos que é esencial facelo en galego, defendendo o uso normalizado da nosa lingua para abordar cuestións de gran relevancia social, económica e ambiental.

O noso catálogo inclúe variedade de xéneros, desde narrativa e manuais prácticos, até ensaio e álbum ilustrado, e está conformado na actualidade (abril de 2019) por 13 títulos. Como cooperativa editorial formada por cinco persoas socias que tamén ofrece servizos editoriais (tradución e corrección lingüística, maquetaxe, deseño de portadas etc.), o noso catálogo vai avanzando pouco e pouco, pero con coherencia cos nosos principios e coa seguridade de achegar valores novos ao sistema literario galego. O plan de publicacións para 2019 inclúe catro obras máis nas que estamos traballando actualmente, e para o 2020 contamos cos dereitos de tradución para a publicación de cinco obras do alemán, o inglés e o italiano.

Correo electrónico

patricia@catroventos.gal

Data

Sábado 15 de Xuño de 2019

CONCELLO DE SANTIAGO
CONSORCIO DE SANTIAGO

O Consorcio da cidade de Santiago de Compostela é o órgano executor do Real Padroado de Santiago, no que se materializa a cooperación institucional entre o Goberno de España, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago. Creado en 1992, ten a condición de Entidade de dereito público de carácter interadministrativo, de titularidade municipal, con personalidade xurídica propia e con patrimonio propio.

Enderezo electrónico

jconde@consorciodesantiago.org

CrisCrasCrus (Ana B. Triñanes)

CRISCRASCRUS é un proxecto de autoedición da autora Cristina F. Na SELIC formarían parte do noso stand os libros infantís: A flor máis fermosa, Pampaparampán, as láminas en branco e negro Pamparampinta. Tamén formará parte do noso stand o ensaio para adultos O Globo: autismo á décima potencia. E as láminas didácticas inspiradas nos contos de Mala Malona, da mesma autora: 4 caixas didácticas (unha por cada conto: Mala Malona... tiña tal boca, Mala Malona... tiña tal rabo, Mala Malona... tiña tal forza e Mala Malona... era tan negra) que inclúen 11 láminas a cor, 11 láminas en branco e negro para colorear e 10 láminas que combinan números e o texto do conto correscpondente.

Correo electrónico

anatrianes@gmail.com

Data

Domingo 16 de Xuño de 2019

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Deputación Provincial de A Coruña

Escondit

Data

Sábado 7 de Xuño de 2019

Domingo 8 de Xuño de 2019

FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO

A Fundación Anselmo Lorenzo é un centro documental e de estudos libertarios. Contamos co maior fondo documental e bibliotecario do movemento anarquista e obreiro a nivel internacional. Ao longo do estado español, as distintas sedes organizan actividades culturais e editoriais de distinta índole. O ensaio ocupa a maior parte do fondo, porén, contamos tamén co biografías, novelas e publicacións periodicas variadas.

Correo electrónico

compostela@cmt.gal

Fundación Granell

A Fundación Eugenio Granell ten como cometido o coidado, a difusión e divulgación da obra artística e creativa de Eugenio Granell.

Correo electrónico

secretaria@fundacion-granell.org

Museo do Pobo Galego

Correo electrónico

info@museodopobo.gal

 

Roteiro virtual da lírica medieval

Data

Venres 7 de Xuño de 2019

Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de Galicia)

A Secretaría Xeral de Política Lingüística é un órgano da Xunta de Galicia encargado da regulación do idioma galego. É un órgano dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O seu titular actual é Valentín García Gómez.

USC, SERVIZO DE PUBLICACIÓNS

A Universidade de Santiago de Compostela é a decana das universidades galegas. A de maior dimensión e cunha ampla panoplia de títulacións. Conta cun servizo de publicacións propio desde o que se edita un abondoso número de títulos de literatura científica producida maiormente polos seus investigadores/as e que abrangue os campos máis diversos da ciencia e as humanidades.

Enderezo electrónico

juanluis.blanco@usc.es